Hoạt động

 • Lê Hồng Kỳ đã đăng cập nhật 2 năm. 10 tháng trước đây

  Dự báo theo Thái Cực Hoa Giáp năm Kỷ Hợi 2019

  Dự báo theo Thái cực hoa giáp là một phương pháp dự báo mới dựa trên nguyên lý thuận tự nhiên và nguyên lý Dung thông vô ngại của Phật pháp. Cơ sở lý luận của phương pháp dự báo này được trình bầy trong công trình nghiên cứu “Hằng số luân hồi và Thái cực hoa giáp” – Xuất bản 2008, tái bản lần thứ nhất 2014, tái bản lần hai năm 2018 của tác giả. Xuất phát từ tầm nguyên lý của tư duy luận do vậy phương pháp dự báo này bao quát một phạm vi rộng lớn của cuộc sống: Từ sức khỏe tới kinh tài, từ thời gian tới không gian, mọi lứa tuổi, không phân biệt sắc tộc, địa vị xã hội .v.v… mục tiêu chính của phương pháp dự báo này là giúp chúng ta trở thành thầy của chính mình, tự khai mở năng lực tâm thân, tăng cường khả năng đấu tranh sinh tồn, tiết kiệm thời gian, sống an lạc theo đúng nghĩa thuận tự nhiên.

  DỰ BÁO SỨC KHỎE, KINH TÀI CHO VÒNG HOA GIÁP “TÂN TỴ” (60 người có ngày sinh trong khoảng thời gian từ lập xuân 1942 tới sau ngày 4/2/2019; Tức là người có tuổi đời từ 19 – 78 tuổi )

  Link: http://maytinhphongthuy.com/download/60NAMTANTY_NHAMNGO_2019.pdf


  Users who have liked this activity:

  • avatar